De Datingsite onder de Dating Websites voor Online Dating - PerfectLover De Datingsite onder de Dating Websites voor Online Dating - PerfectLover  4221 leden    |    0 online   Bekijk alle online leden  
Snel zoeken
Ik ben een
Ik zoek een
Tussen
 en 
Provincie
inloggenWachtwoord vergeten?
in de spotlight!
reclame banner
Uw reclame hier? Contact

Algemene voorwaarden

Algemeen:
Perfectlover.nl is een datingsite die voor leden toegankelijk is via het internet. Het doel van Perfectlover.nl is dat leden andere leden leren kennen en ermee in contact proberen te komen.

Perfectlover.nl brengt leden slechts met elkaar in contact. Perfectlover.nl heeft hierbij slechts een rol als tussenpersoon en kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van leden dan wel het niet ontstaan van relaties en of vriendschappen. Door lid te worden van Perfectlover.nl gaat u akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met Perfectlover.nl.

Als u niet akkoord gaat met de algemene gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 1) Definities:

1.1 Registratie is gratis en u krijgt één maand een Full-Membership cadeau. Dit betekent dat u alle opties (met uitzondering van de Spotlight-Membership) één maand lang gratis kunt gebruiken. Na 2 weken ontvangt u een e-mail waarin u gevraagd wordt of u langer gebruik wenst te maken van Perfectlover.nl. Indien u uw account verder wilt gebruiken dan zal de eerst volgende maand na de gratis periode vooruit betaald moeten worden. Nadat de betaling binnen is, kunt u de resterende 2 weken verder gaan met gratis daten. De volgende betaaltermijn zal pas na 6 weken plaatsvinden en daarna elke maand. Indien u na 2 weken besluit om geen gebruik meer te maken van Perfectlover.nl dan zal het account worden teruggezet naar ons standaard account. U kunt uw account altijd weer activeren. U gaat dan meteen over tot een betaald lidmaatschap. Zie Artikel 4.10 "Prijsoverzicht" voor onze scherpe prijzen.

1.2 Perfectlover.nl is een datingsite die via het internet toegankelijk is voor leden. Alle opties (met uitzondering van de Spotlight-Membership) van Perfectlover.nl zijn de eerste maand gratis en daarna alleen toegankelijk tegen betaling.

1.3 Perfectlover.nl heeft als doel leden met elkaar in contact te brengen. Dit kan zijn een relatie, vriendschap of in welke hoedanigheid dan ook.

1.4 Perfectlover.nl treedt slechts op als tussenpersoon en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor gedragingen van leden. Zie Artikel 8 "Aansprakelijkheid".

1.5 Betaalde diensten zijn de onderdelen van Perfectlover.nl die toegankelijk zijn voor leden tegen betaling van een bepaald bedrag. Zie Artikel 4.7 "Prijsoverzicht".

1.6 Leden zijn de al dan niet betalende gebruikers van Perfectlover.nl.

Artikel 2) Toegang & Registratie:

2.1 Om lid te worden van Perfectlover.nl moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier invullen.

2.2 Het lidmaatschap is persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan vrienden, familie en of derden.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze worden door de leden zelf ingevuld. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Perfectlover.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een lid.

2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier anders dan het doel van deze informatie, behoudt Perfectlover.nl zich het recht voor om het account van het lid te beëindigen of te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving.

2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer zijn/haar aanmeldgegevens door derden worden gebruikt en voor de beweringen/handelingen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Perfectlover.nl tegen elke vordering van deze aard. Gezien het feit dat het vaststellen van de identiteit van geregistreerde slechts met beperkte middelen door Perfectlover.nl kan worden gecontroleerd, is Perfectlover.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders word gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Perfectlover.nl onmiddellijk te worden geïnformeerd.

2.6 Wanneer een lid besluit zich uit te schrijven, dient deze dit zelf te doen d.m.v. Perfectlover.nl een mail te sturen of per post. Leden die geen gebruik meer maken van het lidmaatschap en zich niet uitschrijven, accepteren daarmee dat hun informatie op de website aanwezig en toegankelijk blijft voor leden, eventueel geactiveerde mailmeldingen blijven voortduren en mail genereren aan het ingestelde mail adres, evenals het feit dat het lid het abonnementgelden schuldig is aan Perfectlover.nl.

2.7 Perfectlover.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren, in dit geval zal Perfectlover.nl de aanvrager zo spoedig mogelijk informeren.

2.8 Perfectlover.nl behoudt zich het recht voor om tarieven van diensten of producten die op de site staan te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Leden kunnen dit terug kunnen vinden op de website onder het kopje "Algemeen".

Artikel 3) Het gebruik:

3.1 U zult Perfectlover.nl niet op enigerlei wijze willen gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare handelingen en/of feiten die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden. Hier wordt onder verstaan: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten), diefstal: de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie: de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde, 'mailbommen'; computervredebreuk (hacken) via Perfectlover.nl: vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken van software van anderen: het verspreiden van virussen of het anderszins anders verstoren van communicatie of gegevensopslag: het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en of valse hoedanigheden.

3.2 Indien u merkt of het vermoeden heeft dat leden of derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Perfectlover.nl, dient u dit onmiddellijk te melden aan Perfectlover.nl.

3.3 U verklaart de persoonlijke gegevens van leden waarover Perfectlover.nl beschikt niet te zullen gebruiken voor het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailingen aan personen wiens gegevens u via perfectlover.nl heeft verschaft. U verklaart daarnaast ook geen junkmail, spam, kettingbrieven, mailings of bulkverspreidingen van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen versturen.

3.4 Indien Perfectlover.nl het vermoeden heeft dat u zich niet aan bovenstaande regels houdt dan behouden wij ons het recht voor om het account te blokkeren of te verwijderen.

3.5 Het is de gebruiker niet toegestaan een e-mailadres of URL's te gebruiken van concurrerende sites.
Perfectlover.nl voert geregeld controles uit en zal zonodig teksten e.d. wijzigen, weigeren, of verwijderen welke niet aan de geest van de service voldoen. Perfectlover.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen, of andere ingezonden documenten.

Artikel 4) Tarieven & Betalingsvoorwaarden:

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Er is sprake van een lidmaatschap indien een lid besluit om na 2 weken zijn account te verlengen. Het account zal bruikbaar blijven als het lid de betaling aan Perfectlover.nl heeft voldaan.

4.3 Lidmaatschapsgelden zijn te allen tijde door het lid voorafgaand aan de door hem/haar gekozen periode verschuldigd.

4.4 Betaling van de lidmaatschapsgelden geschiedt door gebruikmaking van iDEAL Basic welke volledig valt onder het bankgeheim. Voor wat betreft de overige voorwaarden van deze dienstverlener wordt naar de organisatie verwezen.

4.5 Wanneer u niet akkoord gaat met een door Perfectlover.nl kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van Perfectlover.nl, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in de artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst per mail of per post op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- en of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.

4.6 Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van betaalde lidmaatschapsgelden.
Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw lidmaatschap opzegt binnen de overeenkomstige termijn, wanneer u een partner hebt gevonden, wanneer verdere continuering van een lidmaatschap bij perfectlover.nl niet gewenst is: wanneer Perfectlover.nl niet of niet volledig beschikbaar is, wanneer uw lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door Perfectlover.nl moet worden beëindigd.

4.7 Perfectlover.nl kent 2 soorten memberships t.w.: Full-Membership en Spotlight-Membership.

4.8 Met een Full-Membership lidmaatschap heeft u alle bevoegdheden welke mogelijk zijn op Perfectlover.nl.

4.9 Met een Spotlight-Membership lidmaatschap heeft u ook alle bevoegdheden welke mogelijk zijn op Perfectlover.nl, daarnaast zal gedurende de maand uw foto op de homepage te zien zijn.

4.10 Prijsoverzicht:

Tijdsduur FULL-MEMBERSHIP
1 maand € 15,95 per maand
3 maanden € 10,85 per maand (€ 32,55 in één keer te voldoen)
6 maanden € 7,75 per maand (€ 46,50 in één keer te voldoen)

Tijdsduur SPOTLIGHT-MEMBERSHIP
1 maand € 21,75 per maand
3 maanden € 14,85 per maand (€ 44,55 in één keer te voldoen)
6 maanden € 11,95 per maand (€ 71,70 in één keer te voldoen)


Artikel 5) Privacy & Bescherming:

5.1 Het privacy beleid zoals hieronder beschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Perfectlover.nl. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan zult houden gedurende de periode dat u ingeschreven staat bij Perfectlover.nl.

5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, adressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, MSN adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in een oproep, profiel of op beeldmateriaal. Perfectlover.nl behoudt zich het recht voor om het account van het lid te beëindigen of te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving.

5.3 U verklaart verder ook geen foto's van seksuele aard, groepsfoto met betrekking tot minderjarigen, foto's van of foto's met andere mensen dan uzelf op perfectlover.nl te publiceren. Perfectlover.nl behoudt zich het recht voor om foto's of animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

5.4 Perfectlover.nl controleert indien daar aanleiding voor is alle profielen, en zal profielen zonodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken met betrekking tot minderjarige bevatten. Profielen die gericht zijn op seksueel contact met minderjarige of die niet beantwoorden aan de geest van de service, worden door perfectlover.nl verwijderd.

5.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

5.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen. Als blijkt dat u onjuiste informatie verstrekt of informatie verzwijgt, behoudt Perfetclover.nl zich het recht voor om de inschrijving te beëindigen en u de toegang tot de site te weigeren.

5.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op de site van perfectlover.nl publiceert, alsmede voor de interacties met andere leden.

5.8 U verklaart dat uw inschrijving alleen door u persoonlijk gebruikt zal worden.

5.9 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze anders zult voordoen dan uw eigen, werkelijke identiteit.

5.10 U verklaart Perfectlover.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch voor welke vorm van commercie dan ook.

5.11 Alle e-mail of chat sessies worden door Perfectlover.nl als privé-gegevens behandeld. Perfectlover.nl behoudt zich echter het recht voor om in geval van klachten van andere leden of gerede vermoedens van misbruik, de opgeslagen gegevens te raadplegen en maatregelen te nemen zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden en hiertoe de database te raadplegen. Zie ook Artikel 3.1.

5.12 De informatie die u opgeeft, wordt door Perfectlover.nl uitsluitend gebruikt voor het zoeken van kandidaten. Alle informatie is opvraagbaar met uitzondering van directe contactgegevens zoals e-mail adressen, telefoonnummers etc.

5.13 Perfectlover.nl is zo opgezet dat e-mail contact altijd via het anonieme mailsysteem kan verlopen, Perfectlover.nl raadt u dan ook aan om niet direct te beginnen met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook verantwoord is.

5.14 Perfectlover.nl is zodanig beveiligd dat uw gegevens in een veilige omgeving liggen opgeslagen.
Er zijn slechts enkelen die toegang hebben tot uw gegevens en dan alleen wanneer dit nodig is.
Er worden geen gegevens van u, zoals foto's, oproepen, profiel, doorgespeeld, verkocht aan of uitgewisseld met derden. U gegevens worden alleen gebruikt voor en door Perfectlover.nl.

5.15 Bij Perfectlover.nl worden geen adresgegevens geregistreerd anders dan voor eventueel betalingsverkeer. Gegevens van betalingen worden onder volledig bankgeheim behandeld.

Artikel 6) Intellectueel eigendom:

6.1 Voor zover van toepassing mag u zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Perfectlover.nl geen enkel materiaal dat op of afkomstig is van onze site aanpassen, openbaar maken, mailen of kopiëren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen en overige inhoud van onze site (www.perfectlover.nl).

6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's afbeeldingen, foto's, tekst op de website van Perfectlover.nl zijn het intellectuele eigendom van Perfectlover.nl en mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of worden weergegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van Perfectlover.nl.

6.3 Het is de leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van Perfectlover.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten van perfectlover.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren, downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

Artikel 7) Beëindiging:

7.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 1, 3 of 6 maanden ingaande vanaf de aanmelding van het lid en wordt telkens met één maand verlengd, tenzij deze (tussentijds) wordt opgezegd.

7.2 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden beëindigd. Opzeggen kan via de e-mail of per post. Het e-mail adres en Postbus is te vinden op de homepage onder het kopje “contact”.

7.3 Perfectlover.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Perfectlover.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u één of meer van uw verplichtingen jegens Perfectlover.nl niet of niet volledig nakomt dan wel in strijd is met de wettelijke voorschriften, zoals onder andere beschreven in deze voorwaarden.

Artikel 8) Aansprakelijkheid & Garantie:

8.1 Perfectlover.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de website. Perfectlover.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.2 Het gebruik van Perfectlover.nl is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Perfectlover.nl treedt aldus slechts op als tussenpersoon en kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden.

8.3 Perfectlover.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

8.4 Perfectlover.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van leden en of derden.

8.5 Perfectlover.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke gegevens door leden en of derden van de door u gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Perfectlover.nl raadt u dan ook aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u op de site plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming.

8.6 Perfectlover.nl kan niet garanderen dat de werking van de website en die van de server waarop deze wordt gehost, foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Perfectlover.nl kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de navolging van enige overeenkomst of andere verplichting van Perfectlover.nl jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Perfectlover.nl. Perfectlover.nl zal er alles aan doen en blijven doen om bovenstaande te vermijden en of te beperken tot een minimum.

8.7 U vrijwaart Perfectlover.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van onze dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Perfectlover.nl al of niet voortvloeiend uit onze gebruiksvoorwaarden.

8.8 Perfectlover.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tekortkoming door overmacht tengevolge van internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen van het internet, het telefoonnet en storingen die buiten onze macht liggen.

8.9 Wanneer Perfectlover.nl wegens storingen voor een maand niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Perfectlover.nl als u bevoegd de overeenkomst door middel van een e-mail of per post op te zeggen.

8.10 Perfectlover.nl zal er zorg voor dragen dat privé-gegevens niet via de website opvraagbaar zullen zijn. Perfectlover.nl is echter niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van systemen of personen en dergelijke wat tot gevolg heeft dat informatie op illegale wijze wordt bemachtigd, bijvoorbeeld door het hacken van de site.

8.11 Vragen ten aanzien van deze gebruiksvoorwaarden en of het privacybeleid kunt u richten aan info@perfectlover.nl.

Artikel 9) Slotbepalingen:

9.1 Op betrekking tussen u en Perfectlover.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Perfectlover.nl worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter in Nederland.

Perfectlover staat ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nr. 58860401.

Bekijk alle nieuwe leden
Webdesign: www.renatas.nl         Voorwaarden         Sitemap         Privacy & Bescherming
Datingsite         Online Dating